Een bekend standpunt met betrekking tot ouderparticipatie luidt : "De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen. Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden, maar ook voor scholen is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan. 

Ook wij geloven als school vast in een actieve ouderparticipatie die bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt. 

 Welke participatievormen hebben wij? 

 

- Schoolraad

Op het lokale niveau wordt de school bestuurd door de directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). 
Onze schoolraad is samengesteld uit : 

-          3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel

-          3 leden verkozen door en uit de ouders

-          2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

-          de directeur van de school

Onze schoolraad bestaat uit de volgende leden:

                                 Voorzitter:                         Dhr. Koppen Jimmy          (ouder)

                                 Ondervoorzitter:                Mevr. De Wever Veerle              (gecoöpteerd lid)

                                 Secretaris:                        Mevr. D’haeseleer Elke             (personeelslid)

                                 Leden:                              Dhr. Braeckmans Bart               (personeelslid)

                                                                         Dhr. Wernaers Yves                  (ouder)

                                                                         Dhr. Meysmans Koen                (gecoöpteerd lid)

                                                                         Mevr. Van Dijck Leentje             (ouder)

                                                                         Mevr. Van Langenhove Anne     (personeelslid)

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Dit mandaat loopt momenteel van 1 april 2017 tot 31 maart 2021..

De leden van de schoolraad zijn te contacteren via het secretariaat van de school.

 

Meer details vindt u in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs in het hoofdstuk over de schoolraad, het kiesreglement voor de schoolraden van het GO! en het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden. 

 

 

- Oudercomité afdeling 't Lessenaartje

Deze groep van enthousiaste ouders werken vrijwillig mee aan het verstevigen van een nauwe band tussen ouders en school ten voordele van alle kinderen.
De huidige samenstelling van het OC bestaat uit een tiental leden onder leiding van voorzitter Koen Meysmans. 
Naast de leden zijn er een aantal vrijwilligers die meehelpen tijdens één of meerdere activiteiten. 

Wat doet het OC nu eigenlijk? 

De belangrijkste taak bestaat erin initiatieven te ontwikkelen om een steentje bij te dragen aan het welzijn van onze kinderen op school. Via samenwerking en het organiseren van een waaier aan activiteiten tracht men dit doel te bereiken. De opbrengst van al deze activiteiten gaat integraal naar de school en de leerlingen. 
Naast andere vele vrijwilligers steken ook de leden van het OC bereidwillig de handen uit de mouwen bij allerlei activiteiten die de school inricht voor en samen met de kinderen. (schoolfeest, schooletentje, open deur,....) 
Daarnaast kaarten we algemene praktische problemen en bekommernissen van allerlei aard aan en zoeken we, samen met directie en leerkrachten, naar een oplossing.
Het OC moeit zicht NIET met de inhoud van het onderwijs, want dat is de taak van het schoolteam. Het OC komt ongeveer 5 - 6 keer samen per schooljaar (geen vaste vergaderkalender) om hun initiatieven grondig voor te bereiden en door de ouders, directie of leerkrachten aangebrachte onderwerpen te bespreken. 

Help je ook graag mee?

Heb je ook ideeën en sterktes die de school ten goede komen?

Wil je meehelpen aan één of meerdere activiteiten van het OC?

Wil je deel uitmaken van het OC ?

Laat dit gerust weten! 

Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar Koen Meysmans (klik hier om te mailen) of door te bellen naar het nummer 02 / 452. 42. 81) 
Uiteraard kunnen ook de leerkrachten aangesproken worden indien je meer info wenst!

 

 

- Vriendenkring afdeling De Regenboog

Ouderbetrokkenheid is belangrijk op onze school (een praatje slaan met de leerkracht aan de poort, helpen bij schoolactiviteiten, didactische uitstappen mee begeleiden of zich inzetten om geld in het laatje te brengen,....)

Actieve ouders op school komen meestal samen in een oudervereniging. Een oudervereniging staat open voor alle ouders en heeft een open communicatie met de directie en schoolteam. Het is de plaats bij uitstek om samen activiteiten te plannen, om ideeën en opmerkingen i.v.m. de schoolwerking op een constructieve manier te uiten.

Maar niet alleen ouders wensen dit te doen. Ook heel wat grootouders en sympathisanten van de school willen hierbij betrokken zijn. 
Daarom werd in 2014 de vriendenkring "Vrienden van De Regenboog" actief.

Het doel is in de eerste plaats de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen te bevorderen en in tweede instantie een positieve uitstraling en profilering van onze school na te streven. 

Hoe gebeurt dat precies?

Door zich te engageren bij activiteiten van de school en / of deze te organiseren in samenwerking met de school. Met als enig doel : gezellig samen zijn, nooit met een verplichting en steevast onder het motto : "Vele handen maken licht werk."
Ook door nieuwe ideeën aan te brengen i.v.m. profilering of hoe we misschien nieuwe leerlingen kunnen aantrekken zijn steeds welkom. Daarbij hoort ook het vertegenwoordigen van de school bij andere organisaties en er eventueel een aanspreekpunt zijn.

Wat doen we niet? 

Wij zijn geen klachtenbank en komen niet tussen in de pedagogische en organisatorische werking van de school. 
De vriendenkring is tenslotte geen feestcomité.

Ook nog belangrijk : de vriendenkring heeft geen eigen vermogen. Er wordt ook geen geld aangenomen. Alle inkomsten van activiteiten van "De Vrienden" gaan integraal naar de school waar ze steeds worden gebruikt om bijvoorbeeld te investeren in klaslokalen of om de uitstraling van De Regenboog te promoten. 

Daar staan wij garant voor! 

Wie kan er toetreden? 

Op vrijwillige basis zijn dat de ouders, grootouders, sympathisanten, directie en leerkrachten van de school en ook iedereen die zich betrokken voelt, mits het onderschrijven van het huishoudelijk reglement. Er wordt geen lidgeld gevraagd.

De vriendenkring is er in de eerste plaats voor onze kinderen, maar vooral met u! 

Heb je zin gekregen om deel uit te maken van deze sympathieke groep? Of wil u wel eens komen luisteren op één van onze volgende vergadermomenten? 
Misschien wil u graag meehelpen bij één van onze schoolactiviteiten?  Laat dan zeker van u horen : neem contact op met het schoolsecretariaat voor meer info.

Voorzitter                                                        Secretaris

Hendrik Witterzeel                                           Jimmy Koppen

 

 

- Leerlingenraad (beide afdelingen)

In elke lagere school kan een leerlingenraad of leerlingenparlement opgericht worden.

Aangezien wij in onze beide vestigingen ook onze leerlingen wensen te horen en wij ook hun mening belangrijk vinden, beschikken wij in beide vestigingen over een leerlingenraad.

Leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar verschillende meningen, voorstellen doen, mee activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is, problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken; dat is wat wij als taak zien van leden van onze leerlingenraad. 

De leden van leerlingenraad worden jaarlijks verkozen.

Kinderen die deel wensen uit te maken van de leerlingenraad, kandideren in de maand september en worden achteraf, al dan niet, verkozen door alle kinderen van de lagere afdeling.

De samenstelling van onze leerlingenraden:

 

De Regenboog: 2 vertegenwoordigers uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar.

’t Lessenaartje: 2 vertegenwoordigers uit de eerste, tweede en derde graad.

Maandelijks komt de leerlingenraad samen om voorstellen en ideeën, aangebracht door de leden of door andere leerlingen via de “ideeënbus”, te bespreken onder begeleiding van een leerkracht.

 

Het verslag van elke vergadering wordt tijdens de daaropvolgende personeelsvergadering besproken zodat de begeleidende leerkracht bij de start van de volgende bijeenkomst van de leerlingenraad de leden kan informeren over de stand van zaken.

 

Nieuws uit 't Lessenaartje